นายนิพนธ์   ไชยเจริญ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

โทร : 053 975 144

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

1. บริหารปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการทำนิติกรรมสัญญาขององค์กร

2. ประพฤติปฏิบัติตนตามกฏระบียบ และข้อบังคับของราชการที่เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยต้องไม่กระทำการใดๆ     ที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือทุจริตเชิงนโยบาย รวมทั้งไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

3. สร้างวัฒนธรรมขององค์กรด้วยการไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีความละอาย เกรงกลัวการทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเฝ้าระวังการทุจริต หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ใดทุจริตหรือรับผลประโยชน์โดยมิชอบ จะดำเนินการให้ข้อมูลต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในกระบวนการต่อไป

4. ให้มีการนำนโยบาย ระเบียบ กฏหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง และสร้างให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้ และการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรให้เป็นรูปธรรมอีกต่อ่ไป

ว่าที่ ร.ต.กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

โทร : 053 975 144

ประกาศเจตจำนงสุจริต