เกี่ยวกับโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

ดาวน์โหลดโลโก้

เพลงมาร์ชโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

สภาพทั่วไปของโรงเรียน

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ตั้งอยู่ 63 หมู่ 2 บ้านหนองป่าตึง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51160 โทรศัพท์ 053-975144 โทรสาร 053-975144
E-mail address: [email protected] Website: http://www.tcp.ac.th/
เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่ 90 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา

เขตพื้นที่บริการการศึกษา

ช่วงชั้นที่ 3  มี จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย โรงเรียนบ้านดง โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง โรงเรียนบ้านทุ่งเป็ด และโรงเรียนบ้านห้วยไร่

ช่วงชั้นที่ 4 มี 3 ตำบล คือ ตำบลตะเคียนปม ตำบลทุ่งหัวช้าง และตำบลบ้านปวง

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

เนื่องจากกิ่งอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมไม่สะดวก ทางด้านการศึกษายังขาดโรงเรียนที่เปิดทำการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล อีกทั้งทางกิ่งอำเภอ ฯได้กำหนดโครงการที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบกับนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับเพิ่มจำนวนมากขึ้น การศึกษาต่อโดยการเดินทางออกภายนอกกิ่งอำเภอ ฯ ไม่สะดวก ดังนั้นทางคณะกรรมการสภาตำบล (ขณะนั้น) ซึ่งประกอบด้วย

  1. ส.ต.เป็ง อุตมะ    ประธานสภาตำบล
  2. นายอิ่นแก้ว เชียงตา   กรรมการสภาตำบล
  3. นายอิ่นแก้ว ดวงดี    กรรมการสภาตำบล
  4. นายแขก ลังกา    กรรมการสภาตำบล
  5. นายต่อม บุญปั๋น    กรรมการสภาตำบล

ได้ทำเรื่องยื่นต่อปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นภายในกิ่งอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมทั้งจัดหาที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น ปรากฏว่าได้ที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 90 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ซึ่งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งเป็ด กับ หมู่ที่ 2 บ้านหนองป่าตึง ดังนั้นทางกิ่งอำเภอ จึงได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นทางจังหวัดได้ดำเนินเรื่องราวต่อไปยัง กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกันนั้นได้สั่งให้ทางกิ่งอำเภอทำการตรวจสอบที่ดินสำหรับก่อสร้าง โรงเรียนให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางกิ่งอำเภอได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงเรียน คือ

  1. นายวินัย หวันชัยศรี         รักษาการแทนศึกษาธิการกิ่งอำเภอ
  2. นายประสิทธิ์ จันทกลาง    ที่ดินประจำกิ่งอำเภอ
  3. นายศิริชัย ไชยเนตร          ป่าไม้ประจำกิ่งอำเภอ

จากการตรวจสอบที่ดินแน่นอนแล้ว มีทั้งหมด 90 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ตามที่คณะกรรมการสภาตำบลเสนอมา คือ
ทิศเหนือ
-จดที่ดินของนายปุ๊ด พันกันทะ ยาว 500 เมตร
-ติดกับกรมทางหลวง ยาว 200 เมตร
ทิศใต้
-จดที่ดินของนายยัง บุตรจุมปา ยาว 700 เมตร
ทิศตะวันตก
-จดป่าและลำห้วย ยาว 700 เมตร
ทิศะวันออก
-จดถนนหลวงสายทุ่งหัวช้าง-ไม้ตะเคียน ยาว 1,300 เมตร
-จดที่ทำการกรมทางหลวง ยาว 100 เมตร

ซึ่งทางกิ่งอำเภอได้ดำเนินการไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมีหนังสือจากจังหวัดลำพูน ที่ ลพ./2941 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2521 ได้แจ้งให้ทางกิ่งอำเภอทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมความตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นได้ที่กิ่งอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ในปีการศึกษา 2522 โดยให้เปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน จนกระทั่งวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 จึงได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2521 ให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่กิ่งอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม” และได้ทำการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2522 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันนี้