ผู้บริหารสถานศึกษา

นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

ข้อมูลผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอังคณา หิมพลอย

ครู คศ.1 (คอมพิวเตอร์)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายประสิทธิ์ คำหล้า

ครูชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)

นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุล

ครูชำนาญการ (ฟิสิกส์)

นางจันจิรา กิตติเวียง

ครูชำนาญการ (เคมี)

นางสาวอัมพร ฝั้นอุด

ครูชำนาญการ (ฟิสิกส์)

นางสาวณัฏฐิกานต์ ปุ๊ดปง

ครู คศ.1 (ชีววิทยา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสาวิตรี มูลย่อง

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอังคณา วงค์ฝั้น

ครูชำนาญการ

นางสาวธิดาพร เซอร์

ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ แก้วตุ้ย

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพิชญา หล้าเป็ง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจิตพิสุทธิ์ อินต๊ะสืบ

ครู คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอนุชิต ศาสนา

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุพัตรา ผูกพันธ์

ครู คศ.1 (ภาษาจีน)

นางเจตสนีวรรณ ราชกิจเจริญ

ครูผู้ช่วย (ภาษาอังกฤษ)

นายสำราญ ทวีสุขตระกูล

ครูผู้ช่วย (ภาษาอังกฤษ)

นายรณฤทธิ์ ฉัตรแก้ว

ครูผู้ช่วย (ภาษาอังกฤษ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกชกร กันตีฟอง

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชัชวาล คำวังพฤกษ์

ครูชำนาญการ

นางสาวเปมิกา วงค์ตันกาศ

ครู คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

นางสาววารุณี ตันอุตม์

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายปิยฉัตร ไชยแก้ว

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีพงศกร สุริยะ

ครู คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กิจกรรมแนะแนว

บุคลากรการศึกษา

นางสาวคนึงนิตย์ แปงชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรัชนีกร ตายะ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางจรรยา เชียงตา

ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)

นายสวิง บุญทอง

ลูกจ้างประจำ

นายทองคำ บงจรรย์

ลูกจ้างชั่วคราว (นัการภารโรง)

นายวิโรจน์ หล้าภิระ

ลูกจ้างชั่วคราว (นัการภารโรง)

นายทา ทาธิ

ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)