โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ผู้สอนวิชาดนตรี
จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดัง
นี้

ประกาศรับสมัครครูศิลปะดนตรี