โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมประกาศปิดเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 – วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564