วันที่ 14 กันยายน 2563 นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม อบจ.ลำพูน นิทัศน์ 2563

“จากจีนแผ่นดินใหญ่สู่เมืองไทยเป็นครูอาสา” ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร