วันที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนตระหนักรู้ถึงความกตัญญูกตเวที รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยผู้อำนวยการกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาสแก่นักเรียน