วันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ร่วมกับ วิทยาลัยทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดกิจกรรมอบรม ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันโดยใช้โจทย์ในชุมชนผ่านการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาเป็นฐาน และการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพื้นที่สูง