การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

O1

 โครงสร้าง

 • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
 • ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน สอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบคคล ด้านการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา
 • แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
O3

อำนาจหน้าที่

 • แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

 • •แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2565
O5

ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

 • ที่อยู่สถานศึกษา
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
 • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 • แผนที่ตั้งสถานศึกษา
O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อย ประกอบด้วย

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ.ระเบียบข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 • พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 • พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2565
O8

กระดานถาม-ตอบ Q&A

 • แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร ให้คําตอบกับ ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ สื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chat-bot เป็นต้น
O9

Social Network

 • แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2565
O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนารให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการและผู้นรับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น
O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา
 • สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
 • เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
O17

E–Service

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565
O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565

หมายเหตุ :
กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท หรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กําหนดให้ต้องเผยแพร่ แผนการจดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565
O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (ตามรูปแบบ สขร.1)
 • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วยงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างง
 • จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพรว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรที่กําหนดในนามของหน่วยงาน
O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • แสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o25
 • เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย

 • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 • การพัฒนาบุคลากร
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 • การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลาง บริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนําหลักเกณฑ์ดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ.2564

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ
O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของบุคลากรในหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย ประกอบด้วยจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ และจํานวนเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดําเนินการ
 • สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน แรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

• แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

O34

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

 • แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำ มั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล (ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน)
 • จัดทําอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 • แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) (ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน )
 • จัดทําอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • จัดกิจกรรมปลุกจิตสํานึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การจัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
 • เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
 • เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565
O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 •  แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565
O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2565
O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565
O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
• ใช้รายงานผลของปี พ.ศ.2564

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดแข็งที่จะต้องการแก้ไข โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
 • มีการกําหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆอย่างน้อยประกอบด้วย การกําหนดผู้รับผิดชอบ หรือ ผู้เกี่ยวข้อง การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล
O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

• แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
• มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565